Index of /bolidozor/nachodsko/NACHODSKO-R1/meteors/1970