Index of /bolidozor/svakov/SVAKOV-R12/snapshots/2020